13 Aralık 2019 Cuma

Çocuklarınızla Arkadaş Olmalı Mısınız?

Ço­cuk­la­rı­nı ye­tiş­ti­rir­ken den­ge­yi bul­mak­ta zor­la­nan ebe­veyn­ler, sa­de­ce bir oto­ri­te sim­ge­si ol­mak ye­ri­ne ço­cuk­la­rıy­la ar­ka­daş ol­ma­ya ça­lı­şı­yor.

10 Ocak 2014 Cuma 09:50
Çocuklarınızla Arkadaş Olmalı Mısınız?

Ço­cuk­la­rı­nı ye­tiş­ti­rir­ken den­ge­yi bul­mak­ta zor­la­nan ebe­veyn­ler, sa­de­ce bir oto­ri­te sim­ge­si ol­mak ye­ri­ne ço­cuk­la­rıy­la ar­ka­daş ol­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu da akıl­la­ra “Ço­cuk­la ar­ka­daş ol­mak mı yok­sa ebe­veyn kal­mak mı da­ha doğ­ru­dur?” so­ru­su­nu gün­de­me ge­ti

Gü­nü­müz­de ebe­veyn­ler ço­cuk­la­rı ile ar­ka­daş­lık iliş­ki­si­nin da­ha sağ­lık­lı ol­du­ğu­na ina­nı­yor. An­cak ço­cuk­lar ai­le­nin ar­ka­daş­lı­ğın­dan zi­ya­de on­lar­da net ve sağ­lam du­ruş­la­rıy­la an­ne-ba­ba va­sıf­la­rı­na ih­ti­yaç du­yu­yor. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Psi­ko­lo­jik Da­nış­ma­n Nec­mi­ye Doğ­ru­er, ço­cuk­la­rıy­la ar­ka­daş ol­mak is­te­yen ebe­veyn­le­rin, bu­nu ya­par­ken rol den­ge­le­ri­nin bo­zul­du­ğu­na dik­kat çek­ti.

Doğ­ru­er, ‘“An­ne-ba­ba­lar, bu ko­nu­da ebe­veyn­lik ro­lün­de net dur­ma­lı­’’ di­ye uyar­dı.  Ço­cu­ğuy­la ya­kın iliş­ki­de ol­mak­la, ar­ka­daş ol­ma­nın an­ne ba­ba­lar ta­ra­fın­dan ka­rış­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Psk. Doğ­ru­er, bu du­ru­mun ebe­veyn ço­cuk iliş­ki­si­nin do­ğa­sı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu ve an­ne ba­ba­nın bu­nu çok is­te­se bi­le ço­cu­ğu ile ar­ka­daş ola­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Ço­cuk­la­rın er­gen­lik dö­ne­mi­ne ka­dar ai­le­siy­le biz bi­lin­ci ya­şa­dık­la­rı­nı ve ai­le­yi gü­ven­li ka­le ola­rak gör­dük­le­ri­ni be­lir­ten Psk. Doğ­ru­er, “Ço­cuk­lar için sev­gi, ba­kım ve gü­ven­lik ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ye­ter­li­di­r” de­di.

Özel­lik­le er­gen­lik dö­ne­min­de ço­cu­ğun ar­ka­daş­la­rı­nın ai­le­nin önü­ne geç­ti­ği­ni ve bu­nun nor­mal ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Doğ­ru­er, ai­le­le­rin er­gen­likte­ki gen­cin, ço­cuk­luk­tan çık­tı­ğı­nı ka­bul­le­nip ih­ti­yaç duy­du­ğun­da ra­hat­lık­la ula­şa­bi­le­ce­ği bir yer­de dur­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

Ara­nız­da sı­nır ol­ma­lı

Bir ço­cuk ve ye­tiş­ki­nin ya­şa­mı al­gı­la­yış­la­rı­nın bir­bi­rin­den çok fark­lı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Psk.  Doğ­ru­er, “An­ne-ba­ba ye­tiş­kin­dir. Kü­çük bir ço­cu­ğun ye­tiş­kin­le­rin dün­ya­sın­da olan bi­ten her şe­yi bil­me­si ge­rek­mez, za­ten ye­tiş­ki­nin bek­len­ti­si doğ­rul­tu­sun­da al­gı­la­ya­maz da. Ge­re­ğin­den faz­la de­tay, açık­la­ma, hak ve öz­gür­lük ço­cuk­lar­da rol­le­ri ile il­gi­li kar­ma­şa ya­ra­ta­bi­li­r” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

Ço­cuk­la­rın sağ­lık­lı iş­le­yen, se­ve­cen ve du­yar­lı bir oto­ri­te­ye ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı ve bu şe­kil­de ya­şa­ma kar­şı gü­ven duy­gu­la­rı­nın ar­ta­ca­ğı­nı söy­le­yen Doğ­ru­er,  “Ka­tı ve ita­at­kar oto­ri­te as­lın­da işe ya­ra­maz, sa­de­ce ço­cu­ğu sin­dir­me­ye ya da di­renç gös­ter­me­si­ne ne­den olur. Bu da ço­cu­ğun ki­şi­lik ge­li­şi­mi için uy­gun ze­min oluş­tur­ma­z” de­di.  “An­ne ba­ba ol­mak sı­nır ve ku­ral koy­mak­tan iba­ret de­ğil­di­r” di­yen Doğ­ru­er, “İ­liş­ki­si­ni boz­ma­mak, ça­tış­ma­dan ka­çın­mak ya da ço­cu­ğun­dan al­dı­ğı sev­gi­yi ve il­gi­yi da­im kıl­mak için sı­nır­lar koy­ma­yan  ebe­veyn­le­rin bu şe­kil­de ço­cu­ğun ge­li­şim­sel özel­lik­le­ri­nin sek­te­ye uğ­ra­ya­ca­ğı­nı unut­ma­ma­sı ge­re­ki­r” şek­lin­de  ko­nuş­tu.

Ar­ka­daş ol­ma­ya ih­ti­ya­cı yok­tur

“Ço­cu­ğum­la ar­ka­da­şı­m” di­yen ye­tiş­ki­nin  ken­di­ni kan­dır­dı­ğı­nı ifa­de eden Psk. Doğ­ru­er, “Bir ço­cu­ğun an­ne ve ba­ba­sıy­la ar­ka­daş­lık et­me ih­ti­ya­cı yok­tur. Ol­sa ol­sa bu an­ne ya da ba­ba­nın ih­ti­ya­cı­dı­r’­’ uya­rı­sı­nı yap­tı. Psk. Doğ­ru­er “Ço­cu­ğuy­la olan sı­nır­la­rı or­ta­dan kal­dı­ran ye­tiş­kin, ken­di­si­ne, böy­le dav­ra­na­rak han­gi ruh­sal ih­ti­ya­cını kar­şı­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı sor­ma­lı­dı­r’­’ di­ye ko­nuş­tu.

Ai­le  düz­le­min­de­ki iliş­ki­le­rin ar­ka­daş­lı­ğı ba­rın­dır­ma­ya yat­kın ve mü­sa­it ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten ve ar­ka­daş­lık iliş­ki­si bir eşit­ler iliş­ki­si­dir di­yen Psk. Doğ­ru­er,  an­ne ve ba­ba­nın do­ğa­la­rı ge­re­ği ar­ka­daş sta­tü­sün­de ol­ma­dık­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di. Ar­ka­daş ol­ma­ya ça­lı­şır­ken ka­yan rol den­ge­le­ri­nin ço­cu­ğu araf­ta bı­ra­ka­ca­ğı­nı ve ait ol­du­ğu düz­lem­de den­ge­de kal­ma­sı­nı zor­laş­tı­ra­ca­ğı­nı söy­le­yen Psk. Doğ­ru­er “Ço­cuk­lar­la olan iliş­ki­ler an­ne ba­ba du­ru­şu ile da­ha sağ­lık­lı ya­şa­na­bi­li­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

SERDA KIVILCIM - BUGÜN GAZETESİ

Bugün Gazetesi | Bugun.com.tr

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  BizimTuzla.com'un Yeni Versiyonunu Nasıl Buldunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV